1926 Maytag Wringer$200(Lynchburg, VA)

1926 Maytag wringer.